วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์

           1. เพื่อให้คำปรึกษาครูในการพัฒนาสมรรถนะการออกแบบการสอนและการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อความยั่งยืนของผู้เรียน

           2. เพื่อให้คำปรึกษาและพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาที่มุ่งสร้างความเชื่อมั่นและภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การจัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืน