ที่มาของการจัดตั้งศูนย์ฯ

     ศูนย์ให้คำปรึกษาครูและผู้บริหารในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่ ภายใต้โครงการวิจัยกลไกการจัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้การมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียนเป็นฐาน เป็นหน่วยงานนำร่องที่เกิดขึ้นโดยอาศัยปัญหาของครูในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 104 โรงเรียน ผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา และความต้องการในการพัฒนาครูและผู้บริหาร เป็นฐานในการออกแบบศูนย์ฯ โดยมีการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายนอกโรงเรียนมาช่วยในเรื่องการบริหารส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่