วัตถุประสงค์ของโครงการ


            โครงการวิจัยเรื่อง กลไกการจัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้การมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียนเป็นฐาน มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังนี้

            วัตถุประสงค์หลัก

            เพื่อพัฒนากลไกการจัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้การมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียนเป็นฐาน

             วัตถุประสงค์เฉพาะ

            1. เพื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562

            2. เพื่อพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษาครูและผู้บริหารในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่

            3. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูและผู้บริหารในโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

            4. เพื่อถอดกลไกการจัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้การมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียนเป็นฐาน