คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะครูและผู้บริหารในการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ที่สอดรับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ณ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 สิงหาคม 2566
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 38 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะครูและผู้บริหารในการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ที่สอดรับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ณ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ คณะนักวิจัย ลงพื้นที่โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เพื่อติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะครูและผู้บริหารในการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ที่สอดรับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในโครงการกลไกการจัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้การมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียนเป็นฐาน เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ผลลัพธ์การดำเนินงานของโรงเรียน และจัดทำแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายของพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ต่อไป โดยมี นายศฤงคาร แป้นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)