คณะศึกษาศาสตร์ มช. พัฒนากลุ่มครูแกนนำระดับช่วงชั้นสู่การขยายผลการพัฒนาสมรรถนะครูระดับโรงเรียน ในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 สิงหาคม 2566
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 42 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. พัฒนากลุ่มครูแกนนำระดับช่วงชั้นสู่การขยายผลการพัฒนาสมรรถนะครูระดับโรงเรียน ในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

ในระหว่างวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2566  รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มครูแกนนำระดับช่วงชั้นสู่การขยายผลการพัฒนาสมรรถนะครูระดับโรงเรียน ในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่  โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก  โรงเรียนบ้านตาลเหนือ โรงเรียนบ้านออน และโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม  รวมทั้งสิ้น 37 ท่าน  ณ ห้องประชุม 30 ปี อาคาร 3 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่