คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะครูและผู้บริหารในการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ที่สอดรับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ณ โรงเรียนศรีเนห์รู

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 สิงหาคม 2566
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 50 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะครูและผู้บริหารในการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ที่สอดรับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ณ โรงเรียนศรีเนห์รู

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คณะนักวิจัย ลงพื้นที่โรงเรียนศรีเนห์รู เพื่อติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะครูและผู้บริหารในการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ที่สอดรับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในโครงการกลไกการจัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้การมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียนเป็นฐาน เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ผลลัพธ์การดำเนินงานของโรงเรียน และจัดทำแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายของพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ต่อไป โดยมี นายเกรียงไกร ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนศรีเนห์รู